De website van Hithost Webhosting is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gepubliceerd, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie – inclusief, maar niet beperkt tot tarief informatie – worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van Hithost Webhosting waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders via ons bestelsysteem, de acceptatie van de “voorwaarden”. Op alle offertes, producten en diensten van Hithost Webhosting zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Hithost Webhosting behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Hithost Webhosting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Hithost Webhosting kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hithost Webhosting.

Hithost Webhosting is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie. © Copyright 2003-2017 Hithost Webhosting