Marketing a b c

Afgeleide vraag
In B2B-marketing, het principe dat de vraag naar een zakelijk product gebaseerd is op de vraag naar een gerelateerd consumentenproduct.

Kernvaardigheden
De vaardigheden, technologieën en processen die een bedrijf in staat stellen de wensen van de klant effectief en efficiënt te vervullen.

Betaalbaarheids budgettering
Een methode waarbij het bedrijf datgene wat het denkt te kunnen uitgeven voor marketing budgetteert.

Brand extension
Het gebruiken van een gevestigd merk voor een nieuw product in een andere categorie.

Branding
Het gebruiken van tekst, ontwerp of symbolen om een product een eigen identiteit te geven en het van concurrerende producten te differentiëren.

Break even punt
Het verkoopniveau waarbij de inkomsten de kosten dekken.

Budget
Toewijzingen van financiële middelen aan specifieke activiteiten of programma’s, vastgesteld voor een bepaalde tijdsperiode.

Budgettering competitieve pariteit
Een budgetteringsmethode waarbij een bedrijf een budget opstelt door datgene wat de concurrent aan marketingactiviteiten uitgeeft te evenaren.

Budgettering doelstellingen en taken
Budgetteringsmethode waarbij een bedrijf de grootte van het budget vaststelt door de kosten op te tellen van alle activiteiten die nodig zijn om de in het marketingplan vastgelegde doelstellingen te verwezenlijken.

Budgettering verkooppercentage
Budgetteringsmethode waarbij een bedrijf een bepaald percentage van de verkoop reserveert voor de financiering van de marketingprogramma’s.

Buzz marketing
Mond-tot-mondreclame via het internet, waardoor zeer snel en veelal op goedkope wijze een groot aantal mensen bereikt kan worden.

Consumentenmarkt
Individuen en families die producten voor zichzelf aanschaffen.

Contingentieplannen
Plannen die direct uitgevoerd kunnen worden als onverwachte gebeurtenissen in de omgeving een of meer strategieën of programma’s van het bedrijf verstoren.

Crowdsourcing
Het genereren van ideeën buiten de organisatie.

Differentiatiestrategie
Een algemene competitieve strategie waarmee het bedrijf voor onderscheid van het product of het bedrijf zelf probeert te zorgen, op basis van een bepaald, voor de doelmarkt aantrekkelijk aspect.

Distributiekanalen
De verzameling van functies en structuren die een bedrijf aan de uitgaande kant van de waardeketen uitvoert om een bepaald product aan de klant in de doelmarkt aan te kunnen bieden.

Diversificatie
Een groeistrategie waarbij het bedrijf nieuwe producten in nieuwe markten verkoopt, door interne productontwikkeling of het oprichten of overnemen van andere bedrijven.

Langetermijndoelen
De gewenste prestaties voor de lange termijn, vastgesteld voor het bedrijf als geheel of voor een specifieke businessunit.

Doelgroepbepaling
Beslissingen over welke marktsegmenten moeten worden benaderd, in welke volgorde en hoe marketing voor elk segment moet worden gebruikt.

Doelmarkt
Het segment in de algemene markt dat een bedrijf wenst te benaderen.

Doelstellingen
Kortetermijndoelen. De prestatiedoelen voor de korte termijn, ter ondersteuning van het behalen van de bedrijfsdoelen op de lange termijn.

Bereik
De hoeveelheid mensen in het doelpubliek die de boodschap gedurende een bepaalde periode te verwerken krijgt.

Interne marketing
Marketing die gericht is op de managers en werknemers van het bedrijf zelf.

Line extension
Een gevestigd merk gebruiken voor een nieuw product dat aan de bestaande productlijn wordt toegevoegd.

Logistiek
Het overbrengen van goederen, diensten en bijbehorende informatie van het ont-staanspunt naar het verkoop- of gebruikspunt.

Marketingcontrole
Het vaststellen van doelen en standaards, het meten en analyseren van de resultaten en het nemen van corrigerende maatregelen om het marketingplan op de juiste koers te houden.

Marketingdoelstellingen
Kortetermijndoelen voor het beheren van specifieke marketingrelaties en -activiteiten.

Marketingplan
Een document waarin de beschikbare kennis over de markt, de marketingstrategieën en de programma’s voor het behalen van de financiële en marketingdoelstellingen zijn samengevat.

Marktaandeel
Het percentage van de totale verkoop van een bedrijf, product of merk in een bepaalde markt, uitgedrukt in geld of eenheden.

Marktontwikkeling
Een groeistrategie waarbij het bedrijf nieuwe markten of marktsegmenten aanboort.

Marktsegmentatie
Het groeperen van klanten in een markt op basis van gemeenschappelijke benodigdheden, gedragingen of denkwijzen die via marketing kunnen worden benaderd.

Massamaatwerk
Het op grote schaal creëren van producten waarvan de kenmerken op de individuele klant zijn afgestemd.

Microblog
Een blog is een afkorting van weblog, waarmee bedoeld wordt een logboek op internet. Microbloggen is een specifieke vorm van bloggen waarbij de toegestane lengte van berichten beperkt is. Microblogs worden vooral gebruikt voor het delen van nieuwtjes, ideeën en vragen. De bekendste microblog is Twitter.

Micro omgeving
De interne omgeving, zoals de bedrijfsdoelen, de beschikbare middelen, het productaanbod, eerdere resultaten, zakelijke relaties, succesfactoren en waarschuwingssignalen.

Mission statement
Een formulering van het fundamentele doel van het bedrijf, de aandachtspunten en een indicatie van hoe het bedrijf extra waarde aan klanten en andere aandeelhouders denkt te gaan bezorgen.

Mond-tot-mondreclame
Mensen die hun ervaringen met een bedrijf, merk, product of marketingconcept delen met anderen.

MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat een bedrijf bewuste keuzes maakt om de balans te vinden tussen people, planet en profit. Bij MVO neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu.

Niche
Een kleiner segment in een markt, of een groter segment, met eigen benodigdheden of wensen.

Positionering
Het gebruiken van marketing om een geheel eigen plaats of beeld van het eigen merk of product in de gedachten van de klant te creëren.

Prijsdifferentiatie
Meer varianten van een product met verschillende prijzen op de markt brengen om verschillende groepen consumenten te bereiken.

Primair onderzoek
Onderzoek dat voor een specifieke situatie of het beantwoorden van een specifieke vraag wordt uitgevoerd.

Productiviteitscontrole
Een controlemiddel dat wordt gebruikt om de prestaties van het bedrijf op het vlak van efficiëntie in de belangrijkste marketinggebieden te meten.

Productontwikkeling
Een groeistrategie waarbij het bedrijf nieuwe producten aan klanten in bestaande markten of marktsegmenten verkoopt.

Search Engine Advertising (SEA)
Search Engine Advertising zijn advertenties in een zoekmachine. Deze advertenties bestaan uit een kopregel, twee tekstregels en een webadres.

Segmenten
Groepen in de markt met specifieke benodigdheden of kenmerken die effectief door specifieke marketingaanbiedingen en programma’s kunnen worden benaderd.

Skimmingstrategie
Het hoog prijzen van een product om een kwaliteitsimago te creëren en de ontwikkelingskosten sneller terug te verdienen.

Social media
Interactieve, online platformen bestaande uit door gebruikers gecreëerde content met als doel de dialoog tussen de gebruikers te bevorderen. Een subcategorie van social media vormen de sociale netwerken, waarop mensen via persoonlijke profielen met elkaar in contact komen (bijvoorbeeld Facebook, Twitter).

Strategische controle
Een controlemiddel dat wordt gebruikt om de effectiviteit en progressie van het bedrijf bij het beheren van de marketingfunctie, de klantrelaties en de maatschappelijke verantwoordelijkheid en ethiek te beoordelen.

Target costing
Het gebruiken van onderzoek om te bepalen wat klanten van een product verwachten en welke prijs ze hiervoor wensen te betalen. Zo kan het bedrijf vaststellen tegen welke prijs het een product moet verkopen om nog een redelijke winstmarge te realiseren.

Value-based pricing
Prijzen op basis van de klantperceptie op waarde en de prijs die men bereid is te betalen. Vervolgens wordt gepoogd het product te produceren voor een kostprijs die in lijn is met de winstdoelstellingen van het bedrijf.